Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo & miljö (34)

  • Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet. 

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungälvs kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

  • Anmälan om trädgårdsavfallsabonnemang

   Ansök om hämtning av trädgårdsavfall för avfall såsom löv, gräsklipp och ogräs.

  • Anmälan schaktmassor eller avfall för anläggningsändamål

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

    

  • Ansök om fristående sakkunnig för utstakning och/eller lägeskontroll

   Använd den här tjänsten för att ansöka om fristående sakkunnig för utstakning och/eller lägeskontroll.

  • Ansökan om anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet - utanför verksamhetsområde

   Du som har en fastighet som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) kan få möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna via avtal.

  • Ansökan om enskild avloppsanläggning

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning. 

    

  • Ansökan om gemensam avfallslösning

   Ansökan om gemensam avfallslösning. För er som delar en eller flera behållare emellan två eller fler fastighetsägare.

  • Ansökan om installation av värmepump

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för en förening ansöka om tillstånd för installation av värmepump. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.​

    

  • Ansökan om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam

   E-tjänst för ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor eller slam från enskild avloppsanläggning. För dig som planerat vara tillfälligt frånvarande från din fastighet.

  • Ansökan om VA-uppgift

   Om du har kommunalt vatten och avlopp kan du använda den här tjänsten för att beställa VA-uppgift. Den innehåller information om vatten- och avloppsledningar i anslutning till din fastighet, men ger ingen information om dina privata ledningar inne på tomten.

  • Beställning av kartor och mättjänster

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskarta och mättjänster till ditt bygglovärende.

  • Boka tid med en bygglovhandläggare

   I den här e-tjänsten kan du boka en tid för rådgivning.  

  • Bokab - Inloggning till Mina Sidor för befintlig köande

   För dig som redan står i villatomtkön på hos Bokab kan du klicka dig direkt till inloggningen på Bokab för att komma åt Mina Sidor. Här kan du se information om din plats i kön och dina kontaktuppgifter.

  • Bokab - Ställ dig i villatomtkön

   Här kan du som privatperson anmäla dig till Kungälvs Kommuns tomtkö.

   Klicka här för att läsa mer om reglerna för Villatomtkön.

    

  • Bygglov - Komplettera ditt ärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende om bygglov, förhandsbesked eller anmälan. Om du fått en kommunicering av oss kan du även bemöta den via denna tjänst. 

  • Bygglov - Lämna svar vid grannehörande

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes ansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Bygglov - Mina byggärenden

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina pågående och avslutade ärenden hos oss. 

  • Bygglov - Söka bygglov och andra åtgärder

   Sök bygglov och andra åtgärder via kommunens E-tjänst.

  • Bygglov - Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av ett beslut.

  • Egenkontroll av ditt avlopp

   Lär dig mer om ditt avlopp och bidra till en renare miljö. Använd vår e-tjänst för att enkelt genomföra egenkontroll och minska behovet av tidskrävande tillsynsbesök.  

  • Kundportal för avfalls- och VA-abonnemang

   Genom att logga in på kundportalen för avfalls- och VA-abonnemang kan du utföra olika ärenden utan att behöva ringa till kommunen eller skicka in blanketter.

  • Lämna klagomål om störning avseende människors hälsa eller miljö

   Här kan du lämna in klagomål på en störning eller olägenhet som du upplever kan utgöra en risk för hälsan eller miljön.

  • Lämna uppgifter för omklassning av livsmedelsverksamhet

   Här lämnar du uppgifter om din livsmedelsverksamhet. Miljöenheten behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Montering av tillfällig vattenmätare - byggvatten

   Om du som privatperson eller i din verksamhet behöver vattenförsörjning  under byggtiden vid om-, till- eller nybyggnation kan det finns möjlighet att ansluta byggvatten. Här kan du ansöka om anslutning av tillfälligt vatten.

  • Räkna ut brukningsavgift för vatten och avlopp 2024

   Räkna ut din VA brukningsavgift för 2023

  • Servisanmälan - Ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet

   I den här tjänsten kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilket också kallas servisanmälan. 

  • Stänga av vatten till fastighet (gäller endast VVS-personal)

   Med den här e-tjänsten kan du som arbetar professionellt med VVS på uppdrag av fastighetsägaren anmäla om att få vattnet avstängt till en byggnad under en viss tid, exempelvis i samband med renovering.

  Dolda tjänster - Externa (1)

  Kommun och politik (10)

  • Begäran om förvaltarfrihetsbevis

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

  • Begäran om skadestånd

   Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada där Kungälvs kommun är ansvarig kan du kan anmäla detta till kommunen och begära skadestånd.

  • Bli röstmottagare i EU-valet 2024

   Nu finns möjlighet för dig som är intresserad och har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

  • Skicka in din tillgångsförteckning

   Med denna e-tjänst kan du som ställföreträdare, förordnad förmyndare eller förälder lämna in en tillgångsförteckning (förteckning). I förteckningen anger du datum för anordnandet och huvudmannens/den omyndigas tillgångar och dess värde vid det aktuella datumet. Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. När du lämnar in förteckningen på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken.

  Kultur och fritid (20)

  • Anmäl dig till sommarutflykter med Trygga Ungdomsmiljöer

   Anmälan till Trygga Ungdomsmiljöers aktiviteter och utflykter. Här kan du som ungdom eller vårdnadshavare anmäla dig till Trygga Ungdomsmiljöers aktiviteter och utflykter.

  • Ansökan om driftbidrag 2024

   Idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i egna anläggningar kan få stöd för faktiska driftskostnader kopplade till föreningens lokaler, anläggning eller verksamhetens genomförande.

  • Ansökan om investeringsstöd för idrottsverksamhet

   Idrottsföreningar med egna anläggningar kan ansöka om investeringsstöd.

   Stödet syftar till att förbättra situationen för de etablerade föreningar som saknar eller har dåliga möjligheter att bedriva sin verksamhet eller som behöver ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten inför den närmaste framtiden.

  • Ansökan om projekt- och arrangemangsstöd för kulturverksamhet

   Projekt-och arrangemangsstöd kan sökas av bidragsberättigade föreningar och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av temporär karaktär.

  • Ansökan om stöd till bygdegårdar och hembygdsföreningar

   Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar med verksamhet inom hembygden. Grundbelopp 15 000 kronor.


   Begränsningar:

   Bidraget vänder sig endast till de föreningar som inte är berättigade till Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

  • Ansökan om stöd till funktionshinder- och diagnosföreningar

   Föreningar som verkar för att förbättra levnadsvillkor, informera myndigheter och öka kunskapen kring funktionshindret/sjukdomen har möjlighet att söka stöd för den kontinuerliga verksamheten.

  • Ansökan om Stöd till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

   Bidraget syftar till att ge stöd till föreningar inom kultur- och fritidsfrämjande verksamhet.
   Stödet syftar till att kommunen ska ha ett rikt konst- och fritidsliv av hög kvalitet som alla har
   möjlighet att ta del av.
   Grundbelopp 2 000 kronor.

  • Ansökan om stöd till pensionärsföreningar

   Föreningar som verkar för att tillvarata de äldres intressen har möjlighet att söka stöd.

  • Ansökan om stöd till socialt stödjande förening

   Föreningar som verkar för att stödja särskilt utsatta grupper i samhället och föreningar som arbetar särskilt med integration.

  • Boka idrottsanläggning eller lokal - Kungälvs kommun

   Bokningstjänst för lokaler, hallar, planer och anläggningar i Kungälv

  • Föreningsregistret

   Här kan du anmäla en förening till Kungälvs kommuns föreningsregister eller genomföra ändringar som berör förening som redan finns i föreningsregistret. 

  • Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd

   Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd syftar till att ge förutsättningar för ett rikt och brett kulturliv inom kommunen där professionella verksamheter med långsiktiga verksamhetsmål får stöd i sitt kulturella utövande.

   Sista dag för ansökan är 1 september och beslut fattas under hösten.

    

    

  • Nominering kulturpris

   Nominering till kulturpris

    

  • Nominering kulturstipendium

   Nominering/ansökan till kulturstipendium

    

  Näringsliv och arbete (3)

  Omsorg och stöd (19)

  Upphandling (1)

  Utbildning och barnomsorg (12)

  • Anmäl förlorat, trasigt eller defekt busskort

   Anmäla trasigt, förlorat eller defekt busskort

  • Ansökan grundskolans samfond

   Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
   Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Grundskolans samfond delar varje år ut 40 000 kronor. Sista ansökningsdag är alltid den 15 april varje år och gäller kommande läsårsperiod. (hösttermin-vårtermin).

  • Ansökan om bidrag för elevresor

   Ansökan om bidrag för elevresor

  • Ansökan om inackorderingstillägg

   Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du är folkbokförd i Kungälv och ska gå en gymnasieutbildning på annan ort där du behöver bo inackorderad. 

  • Ansökan skolskjuts

   Du kan anmäla om behov av skolskjuts om ditt barn har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om ditt barn har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för ditt barn att ta sig till skolan på egen hand.

  • Barnomsorg vid skollov för barn 3 till 5 år

   Via den här e-tjänsten kan du ansöka om barnomsorg vid skollov för barn mellan 3 till 5 år