Egenkontroll av ditt avlopp

LÄS MER

Välkommen

Tack för att du vill ta dig tid att lära dig mer om ditt avlopp!

Tanken med e-tjänsten är att du som fastighetsägare själv enkelt utför en viss egenkontroll av ditt avlopp  så vi inte behöver besöka din fastighet eller att besöket blir mer tidseffektivt. Vissa avloppstyper behöver inget platsbesök alls, om detta gäller för dig och ditt avlopp kommer du få reda på efter denna e-tjänst.

Syftet med denna egenkontroll/tillsyn är att säkerställa att alla avlopp, i Kungälvs kommun, fungerar och uppfyller dagens krav på rening. Detta är viktigt för att skydda dricksvatten och ytvatten från smittoämnen och förorening samt värna om våra känsliga vattenförekomster som vi har i kommunen.

E-tjänsten är uppdelad i flera steg. 

Att genomföra e-tjänsten tar ca 30 min. Om du loggar in med Mobilt BankID eller BankID så finns möjligheten att spara uppgifterna under tiden för att fortsätta vid senare tillfälle.

Om du, av någon anledning, inte själv har möjlighet att genomföra egenkontrollen kan du be någon annan att hjälpa dig. Du kan även höra av dig till oss för att få en enkät med svarsbrev skickad till dig per post.

Steg 1- Kontaktuppgifter. Här anger du uppgifter så vi kan koma i kontakt med dig.

Steg 2 - Uppgifter om din anläggning. Ange vilken typ av rening och efterbehandling du har. 

Steg 3 - Situationsplan. Här markerar du på en karta var bland annat var avloppet ligger och vilka hus som är anslutna.

Steg 4 - Tillstånd, ålder och serviceavtal. Här svarar du på lite administrativa uppgifter om din anläggning.

 

Du kan få vägledning om egenkontroll här: Testa ditt avlopp - Avloppsguiden

Vad händer sen?

När du har skickat uppgifter om din egenkontroll till oss kommer vi att granska dem och sedan återkoppla till dig. Om ett tillsynsbesök behövs kommer vi att boka in detta med dig. I de ärenden tillsynsbesök inte krävs kommer vi att skicka en tillsynsrapport av de uppgifter du skickat in.

Vårt främsta mål är att hitta en långsiktig och bra fungerande lösning, både för dig som fastighetsägare och för miljön. En bristfällig avloppsanläggning med undermålig reningskapacitet får oftast minst 2 års åtgärdstid. Vid allvarliga brister kan åtgärdstiden behöva vara kortare. Om du har du ett tillståndsbeslut med villkor som inte följs förväntar vi oss att du åtgärdar dessa omedelbart. Eventuella beslut kommer miljöenheten delge dig med hjälp av förenklad delgivning. Du kan läsa med om förenklad delgivning på Kungälvs kommuns hemsida.

Avgift

Du kommer få betala för den tillsyn som genomförs. Det finns lagstiftning (miljöbalken) som kräver att vi finansierar miljötillsyn genom avgifter från de verksamheter vi kontrollerar. Detta följer EU:s princip om att "förorenaren betalar", vilket innebär att de som påverkar miljön också betalar för tillsynen. Därför vill vi med denna e-tjänst förkorta tillsynstiden så du får betala så lite som möjligt i tillsynsavgift. För 2024 är timtaxan 1026 kronor. Oftast tar handläggningen för tillsyn av avlopp mellan 3 och 6 timmar.

Bakgrund kring enskilda avlopp i Kungälv

I Kungälvs kommun finns ca 3 500 fastigheter som har ett enskilt avlopp. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet över avloppsanläggningar. Vi är din lokala tillsynsmyndighet som både ställer krav och ger vägledning. Vi ser till att lagar om miljö- och hälsoskydd följs och hjälper dig att göra bra val. Det är samtidigt varje fastighetsägares eget ansvar att se till att ha tillräckliga kunskaper om sin avloppsanläggning samt funktionen i den och att gällande miljölagstiftning följs. Detta innebär att en avloppsanläggning som blev godkänd för länge sedan, inte alltid är godkänd idag med nuvarande gällande lagstiftning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa