Ansökan om tillfälligt uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 5 kap 4 a-e, 5 §§ avfallsföreskrifter för Kungälv kommun.


Förutsättningen att få uppehåll är att ingen vistelse sker i fastigheten samt att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehåll medges.

Avgift
Ansökan om uppehåll kostar 250 kronor.

Uppehåll medges om:

 • Fastigheten är outnyttjad minst fyra sammanhängande månader. För slam gäller minst tolv månader.
 • För fritidsboende gäller att fastigheten är outnyttjad under hela perioden vecka 20 (maj) – vecka 37 (september).
 • Uppehåll medges som längst för ett år i taget, för slam två år i taget
 • Förutsättningen för uppehåll är att inga människor vistas i fastigheten och att inget hushållsavfall uppkommer under den aktuella tidsperioden.

Exempel på orsaker till uppehåll i hämtning:

 • Vistelse utomlands.
 • Annat boende.
 • Fritidshuset utnyttjas inte.
 • Fastigheten är till försäljning och nyttjas inte för bostadsändamål.
 • Dödsbo.
 • Större renovering. Fastighetsinnehavaren måste dessutom kunna visa att det under renovering inte uppkommer hushållsavfall som behöver tas om hand av kommunen, som till exempel avfall från mat som intas eller bereds under renoveringen.

Exempel då uppehåll i hämtning inte medges:

 • Renoveringen som utgörs av mindre underhållsarbeten och reparationsarbeten (till exempel ommålning, omslipning av golv, tapetsering, utbyte av förslitningsdetaljer eller reparation av enstaka fönster). I sådana fall avses avfallet utgöra hushållsavfall som behöver tas om hand av kommunen. Förutsättningen för uppehåll är att inga människor vistas i fastigheten och att inget hushållsavfall uppkommer under den aktuella tidsperioden.
 • Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.
 • Fastighetsinnehavare till dödsbo kan efter ansökan medges uppehåll om skäl för uppehåll är att fastigheten står tom och endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning förekommer. För fastigheter som är dödsbo och inte nyttjas utgår ingen avgift.
 • Innan uppehåll medges ska avloppsanläggning vara tömd. Efter tömningen får anläggningen inte brukas under uppehållsperioden.
 • Ansökan om uppehåll ska lämnas senast en månad innan önskad uppehållsperiod och medges endast för ett år i taget.
 • Fastighetsinnehavare är ansvarig för att utan dröjsmål meddela Renhållningsenheten om förutsättningarna för nyttjandet ändras.

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt bankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa