Anmälan schaktmassor eller avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Massåtervinning är viktigt ur miljö- och resurssynpunkt. Olika försiktighetsåtgärder behövs för att massorna ska hanteras på bästa sätt.

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som klassificeras som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Mer information

Information om vad du behöver tänka på hittar du på kommunens webbplats, Schaktmassor och avfall vid anläggningsändamål - kungalv.se

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt kommunens taxa för miljöbalken.  Avgift tas inte ut för råd och information. 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på Bolagsverkets hemsida: Så här hämtas företagsuppgifter.

​Dokument som ska bifogas​

  • Dagvattenhantering

  • Syftet

 • Beskrivning av avfallet som ska användas.
  • avfalltyp och avfallsmängder
  • ursprung
 • Beskrivning av området
  • bakgrundshalter
  • avstånd till dricksvattenbrunnar/täkter
  • avstånd till sjö eller vattendrag
  • Skredrisk- geoteknisk utredning
 • Beskrivning miljöpåverkan
 • Egenkontroll
 • Situationsplan, skala 1:300- 1:500) Du kan själv ta fram en situationsplan på Kungälv kommuns hemsida.  

När du har ansökt

Din anmälan kommer skickas till en handläggare på miljöenheten. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under handläggning av ärendet. Om du har Digital brevlåda kommer vi att skicka beslut till den.

När din anmälan är komplett och bedöms godtagbar, ger kommunen tillstånd för anläggningen. Miljöenheten kommer delge dig beslutet med hjälp av förenklad delgivning. Du kan läsa med om förenklad delgivning på Kungälvs kommuns hemsida.

Handläggningstiden efter att anmälan anses vara komplett är ungefär 6 veckor. 

Vid frågor om e-tjänsten: 

Kundcenter, Kungälvs kommun

Tel: 0303-23 80 00

E-post: kommun@kungalv.se 

 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Karta lokalisering
 • Ritning över verksamheten
 • VA- ritning
 • Säkerhetsdatablad (KIFS)
 • Egenkontrollprogram
 • Situationsplan över där massorna ska hanteras

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa