Begäran om skadestånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här hittar du information om kommunens ansvar och hur du anmäler en skada.

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada där Kungälvs kommun är ansvarig kan du kan anmäla detta till kommunen och begära skadestånd. För att anmälan ska vara giltig gäller det att skadan inträffat där kommunen är

  • fastighetsägare (äger aktuell mark eller byggnad)
  • ansvarig väghållare (svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)
  • ansvarig för verksamheten (driver till  exempel skolverksamheten)

och att kommunen har orsakat skadan.

Observera att du alltid i första hand själv kommer att ansvara för kostnader som är kopplade till skadan. Därför bör du använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för den aktuella skadan. Nedan följer en kort information om kommunens ansvar och hur du anmäler skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte. I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal. Detta är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller inte.

Skicka in kvitton och bilder

Skicka gärna in kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att skicka in. Kommunen begär annars in nödvändiga dokument och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Kungälvs kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa