Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om att ta ut pengar från konto som är överförmyndarspärrat. 
 

Vi handlägger ansökningar för huvudman/omyndig som är folkbokförd i Kungälvs kommun. När pengar förs över mellan spärrade konton krävs inte överförmyndarens samtycke. En sådan överföring måste dock vara mellan konton av samma typ och med samma villkor, annars krävs samtycke. Överföring från exempelvis ett ”vanligt” sparkonto till ett sparkonto med bindningstid (fasträntekonto) kräver samtycke eftersom pengarna blir bundna och kontot därmed inte har samma villkor
 

När du ansöker om att ta ut pengar från huvudmannens eller omyndigs överförmyndarspärrade konto, tänk på att vara ute i god tid. Handläggning av din ansökan påbörjas normalt inom en vecka från att du ansökt. Ansökan som gäller belopp högre än 1 prisbasbelopp får dock inte handläggas av handläggare på överförmyndarverksamheten. Istället fattas beslut på sammanträde i överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli månad. Du behöver skicka in din ansökan senast en månad innan sammanträdet. För information om datum för sammanträden i överförmyndarnämnden, se www.kungalv.se. 
 

För att få ett beslut om uttagsmedgivande krävs bland annat att du redovisat eventuella tidigare uttag på det sätt som står i ditt tidigare beslut. Om du inte redovisat tidigare uttag kan du bifoga redovisning digitalt tillsammans med denna ansökan.  Om skälet för din ansökan om uttag är något annat än att betala huvudmannens löpande utgifter ska du till din ansökan också bifoga underlag som visar vad uttaget ska användas till. Underlaget kan vara till exempel en offert, en placeringsrådgivning eller annat. 
 

Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till alla uttag som görs från spärrat konto. Undantaget är om uttaget gäller löpande utgifter (levnadsomkostnader). Om huvudmannen förstår vad saken gäller så ska huvudmannens samtycke bifogas ansökan. Samtycket kan ges genom huvudmannens BankID eller genom att bifoga en fil. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska läkarutlåtande avseende beslutskompetens bifogas. Blankett som läkaren kan använda för sitt utlåtande finns på vår hemsida www.kungalv.se. Om du vet att det redan finns läkarintyg hos överförmyndarverksamheten avseende att huvudmannens tillstånd är sådant att hen inte kan lämna sin åsikt i frågor rörande sin ekonomi behöver du inte bifoga nytt läkarutlåtande. 
 

Om du förvaltar egendom i egenskap av förvaltare (inte god man) krävs inte huvudmannens samtycke till uttag. Däremot ska huvudmannen ändå få möjlighet att yttra sig om uttaget avser annat än löpande utgifter (levnadsomkostnader). Är du förvaltare ska du i så fall bifoga antingen huvudmannens samtycke eller huvudmannens yttrande. 
 

Om uttaget är från omyndigs spärrade konto

Barn som har fyllt 16 år ska ge sitt samtycke. Detta kan ske genom signering med Bank-ID eller ett bifogat skriftligt samtycke. Om barn som fyllt 16 år inte samtycker till ansökan ska istället barnets yttrande bifogas.

När överförmyndaren beslutar om att samtycka till uttag från spärrat konto tas hänsyn till att omyndigs medel ska används för den omyndiges uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Om syftet med uttag är att köpa något som normalt faller inom föräldrarnas försörjningsplikt, utreder  överförmyndaren föräldrarnas ekonomiska ställning (tillgångar, skulder, inkomster). Motivera därför tydligt varför uttaget behöver göras.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa