Lämna klagomål om störning avseende människors hälsa eller miljö

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Gäller det livsmedel se vårt e-tjänst misstänkt matförgiftning. Du har även möjlighet att lämna andra synpunkter till kommunen.

Typ av klagomål som hanteras enligt miljöbalken

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i;

  • inomhusmiljön t.ex. buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation etc.
  • utomhusmiljö, miljörelaterade störningar  som t.ex. nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor etc.

Att tänka på innan du anmäler klagomål

Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. De handlingar som kommer in till oss på miljöenheten eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. För klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.
Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål, det underlättar  för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas. Du kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling i ärendet och det kan hända att vi inte kan utreda ärendet.

Vad händer sen?

Ditt klagomål kommer skickas till en handläggare på miljöenheten. När vi har tagit emot ditt klagomål tar vi kontakt med den som klagomålet är riktat mot. Vi hör av oss till dig om vi har några frågor eller för att återkoppla, förutsatt att du angett dina kontaktuppgifter.
Miljöenheten kommer  delge dig eventuella  beslut med hjälp av förenklad delgivning. Du kan läsa mer om förenklad delgivning på Kungälvs kommuns hemsida.

Vid frågor om e-tjänsten: 

Kundcenter, Kungälvs kommun
Tel: 0303-23 80 00
E-post: kommun@kungalv.se 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa