Ansökan gymnasieskolans samfond

LÄS MER

Du kan söka för många olika saker, till exempel studieresa, studiebesök och inköp av material samt belöning och uppmuntran till elev.
Mer information om vad du kan söka för finns i stadgarna. Gymnasieskolans samfond delar varje år ut 35 000 kronor. Sista ansökningsdag är alltid den 15 april varje år och gäller kommande läsårsperiod. (hösttermin-vårtermin).

1 § Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun. Fonden har bildats genom sammanläggning av 30% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut 1974-05-31 genom sammanläggning av David Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) och R Kjellmans premiefond till O Kjellmans minne.

2 § Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6178-11.

3 § Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid gymnasiet i kommunen, företrädesvis för:

belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,

belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt,

gymnastik eller idrott,

stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan,

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna

gemensamt ändamål

förvärv av material eller andra saker

Dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämpligt. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut 2012-05-15, Dnr 9.2-6178-11.

4 § För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i samfonden och för fonden antagna stadgar.

5 § Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som ingår i samfonden.

6 § Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län.

7 § Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun. 8 § Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna. Stadgarna reviderade enligt beslut i Kammarkollegiet 2012-05-15 Dnr KS 2011/2456

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa