Ansökan om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst om du ska installera värmepump (till exempel bergvärme, ytjordvärme och sjövärme). Du kan ansöka som privatperson, företagare eller ombud för en förening.

Information inför din ansökan:

Information om vad du behöver tänka på innan du ansöker hittar du på kommunens hemsida och Energimyndighetens hemsida.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på Bolagsverkets hemsida: Så här hämtas företagsuppgifter.

​Dokument som ska bifogas​

Bifoga en skalenlig situationsplan (1:300- 1:500) samt eventuell förteckning över borrhål (vid flera borrhål)

På situationsplanen (kartan) ska fastighetens alla byggnader, VA-, bredbands-, el- och teleledningar samt borrhålets/kollektorns placering tydligt framgå. I förekommande fall ska även egen och grannars vattenbrunnar och avloppsanläggningar framgå. 

Du kan själv ta fram en situationsplan på Kungälv kommuns hemsida.  

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt kommunens taxa för miljöbalken.  Avgift tas inte ut för råd och information. 

När du har ansökt

Din ansökan kommer skickas till en handläggare på miljöenheten. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under handläggning av ärendet. Om du har Digital brevlåda kommer vi att skicka beslut till den.

När din ansökan eller anmälan är komplett och bedöms godtagbar, ger kommunen tillstånd för anläggningen. Miljöenheten kommer delge dig beslutet med hjälp av förenklad delgivning. Du kan läsa med om förenklad delgivning på Kungälvs kommuns hemsida.

Handläggningstiden efter att ansökan anses vara komplett är ungefär 6 veckor. 

Observera att du inte får påbörja borrningen innan beslutet vunnit laga kraft!

Om större anläggning:

Om din planerade värmepump dimensioneras för en uteffekt större än 10 MW så krävs en anmälan om miljöfarlig verksamhet. (Kontakta gärna miljöenheten innan du/ni ansöker om detta).

Om  mängden färdigblandad vätska i kollektorkretsen överstiger 3.000 liter, krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Anmälan om det ska göras till Södra Bohusläns räddningsförbund.

 

Vid frågor om e-tjänsten: 

Kundcenter, Kungälvs kommun

Tel: 0303-23 80 00

E-post: kommun@kungalv.se 

Kungälvs kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i avsnittet nedan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa